Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Zákon 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje ochranu zamestnancov pred prípadnými postihmi za oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a povinnosti zamestnávateľov pri prijímaní a vybavovaní takýchto podaní. Novela zákona č. 189/2023 Z.z. rozšírila základné definície pojmu oznamovateľa, oznámenia, zavedenie pojmu odvetné opatrenia, rozšírenie okruhu trestných činov, ktoré predstavujú závažnú protispoločenskú činnosť, vymedzenie rozsahu povinných údajov, ktoré sú orgány verejnej moci povinné sprístupniť, rozšírenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť o dotknutej osobe a zvýšenie sadzby pokút.

Zákon si kladie za cieľ prijatím ochranných opatrení motivovať zamestnancov oznamovať protispoločenskú činnosť, o ktorej sa dozvedeli v súvislosti so svojím zamestnaním alebo iným obdobným vzťahom k zamestnávateľovi, pričom tento vzťah buď trvá, alebo sa už skončil alebo ešte nevznikol, ale informácie o protispoločenskej činnosti sa osoba dozvedela počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov. Prijatím tohto zákona sa tiež predpokladá zlepšenie odhaľovania protispoločenskej činnosti a jej páchateľov, a tým aj zníženie takto spôsobených škôd.

Zodpovedná osoba na preverenie podnetu:

  • obec Kanianka určuje za zodpovednú osobu hlavnú kontrolórku obce Kanianka
  • podnety môže podávať anonymná i neanonymná osoba písomne na adresu:

Hlavná kontrolórka obce Kanianka

Obecný úrad Kanianka

Ulica SNP 583/1

972 17 Kanianka

( v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať – INTERNE CHRÁNENÉ – do rúk HK obce“)

alebo na e-mail: kontrolor@kanianka.sk.

Definícia závažnej protispoločenskej činnosti

Závažná protispoločenská činnosť pokrýva nielen korupciu a určenú trestnú činnosť, ale pod tento zákon budú spadať aj vybrané trestné činy a správne delikty definované ako závažná protispoločenská činnosť, ako aj iná protispoločenská činnosť a v rámci nej napríklad aj nehospodárne či neetické konanie.

Zákon vymedzuje závažnú protispoločenskú činnosť ako protiprávne konanie, ktoré je:

  • niektorým z trestných činov verejných činiteľov, korupcie, machinácie pri verejnom obstarávaní alebo poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev,
  • trestným činom s hornou hranicou odňatia slobody prevyšujúcou tri roky,
  • správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu vo výške najmenej 50.000 Eur.

Definícia oznamovateľa

Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia alebo zamestnávateľovi a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah sa skončil alebo ešte nevznikol a uvedie v ňom skutočnosti, o ktorých sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa.

Poskytovanie ochrany

Ochrana zamestnanca sa poskytuje v závislosti od toho, či oznámenie urobí navonok vo forme trestného oznámenia alebo podnetu na začatie konania o správnom delikte, alebo či podnet podal smerom dovnútra zamestnávateľa v rámci navrhovaného vnútorného systému. Môže sa jednať o ochranu preventívnu alebo následné ochranné opatrenia.

Možnosť zachovania anonymity oznamovateľa

Zákon umožňuje zachovať anonymitu oznamovateľa pred zamestnávateľom pri oznamovaní závažnej protispoločenskej činnosti. Oznamovateľ si od prokurátora, resp. správneho orgánu, môže vyžiadať iba potvrdenie o tom, že je oznamovateľ, a to môže využiť až v prípade, že zamestnávateľ voči nemu urobí negatívny pracovnoprávny úkon. Na základe tohto potvrdenia inšpektorát práce môže pozastaviť účinnosť tohto pracovnoprávneho úkonu.

Podrobnejšie informácie, ako postupovať pri podávaní a oznamovaní protispoločenskej činnosti, ako aj formulár na jej oznámenie, je k dispozícií v nasledujúcom odkaze:

Interná smernica č. 5/2023 o postupe pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov oznamovateľov protispoločenskej činnosti:

Smernica o ochrane oznamovateľov bez telefonu