KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ ZARIADENIE

DK Kanianka

ulica SNP 584/3
972 17 Kanianka

tel.: 0917 331 694

oks.kanianka@azet.sk

Klenba-dk-300x225

petras

Aktuálnou témou v oblasti informatizácie verejnej správy je od začiatku roka 2011 implementácia zákona č. 546/2010 Z.z. – povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr. Zákon je platný od 1. januára 2011 a novelou zákona č. 211/2000 Z.z. o o slobodnom prístupe k informáciám ukladá všetkým povinným osobám zákonnú povinnosť zverejňovať zmluvy, ktoré obsahujú informáciu získanú za verejné prostriedky, alebo sa týkajú používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.

Plné znenie zákona č. 546/2010 Z.z. nájdete dole v prílohe. V súčasnosti sa pripravujú ďalšie usmernenia a nariadenie vlády SR, ktoré upresnia podmienky povinného zverejňovania.

Zákon č. 546/2010 Z.z.

Riaditeľ:

Peter Bielický Dis art
Adresa: SNP 584/3
972 17 Kanianka
tel: 0917 331 694
email: oks.kanianka@azet.sk

 

Referent stravovacích služieb:

Marta Švorocová
tel: 046/ 5401084

Obchodné meno:
DOM KULTÚRY KANIANKA
Sídlo: ul. SNP 584/3 , 972
17 Kanianka

Hlavný predmet činnosti Domu kultúry

1/ Správa a prevádzka kultúrnych zariadení, vrátane prenájmov nehnuteľného a hnuteľného majetku.

2/ Organizovanie kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích podujatí.

3/ Zriaďovanie a organizácia činnosti kolektívov záujmovej umeleckej tvorby a záujmových klubov.

4/ Zabezpečovanie osláv a družobných stykov.

5/ Spolupráca v oblasti kultúry, mimoškolského vzdelávania a výchovy a rozvoja turizmu so štátnymi a neštátnymi organizáciami a záujmovými združeniami.

6/ Sprostredkovateľská činnosť pre vlastné kolektívy a iné právnické a fyzické osoby.

7/ Propagačná a aranžérska činnosť, vydávanie Informátora Kanianka a inzercia v Informátore Kanianka.

Vedľajší predmet činnosti

1. Kopírovacie služby

2. Prevádzkovanie parkoviska

3. Výlep plagátov na výlepných plochách v obci Kanianka

4. Maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností

Počasie Kanianka tu