O DÚHOVÚ LAMPU Z KRAJINY ZÁZRAČNO

Krajské kultúrne stredisko v Žiline pripravuje celoslovenskú literárnu súťaž pre dospelých a mládež od 14 rokov pod názvom O DÚHOVÚ LAMPU Z KRAJINY ZÁZRAČNO.

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže: Krajské kultúrne stredisko v Žiline

Uzávierka prihlášok: 25. august 2023

Termín vyhlásenia výsledkov: 27. október 2023 o 13.00 h v Žiline

Súťaž z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.

Podmienky súťaže:

Literárnej súťaže sa môžu zúčastniť autori vo veku od 14 rokov (horná veková hranica je bez obmedzenia), ktorí doposiaľ knižne nepublikovali (okrem pracovných zošitov, brožúrok a pod.)

Kategórie:                                                                                                                         

Súťaž je vyhlásená v dvoch  kategóriách a štyroch podkategóriách:

1. Kategória: tvorba na ľubovoľnú tému

Podkategórie:

A) poézia

B) próza

2. Kategória: tvorba pre deti a mládež

Podkategórie:

A) poézia

B) próza

Súťažiaci sa môžu prihlásiť aj do všetkých kategórií aj podkategórií naraz, môžu zaslať: max. 2 prozaické útvary (v každej kategórii) – v rozsahu 1 práca na max. 6 strán formátu A4 a najviac 3 poetické útvary (v každej kategórii) – každá napísaná na samostatnom liste formátu A4 (tzn. spolu v jednej kategórii max. 5 súťažných prác – 2 v próze a 3 v poézii).

Práce sa zasielajú v 4 kópiách, v tlačenej forme a taktiež aj v elektronickej podobe (word). Víťazné práce budú publikované v zborníku.

Súťažné práce musia byť v slovenskom jazyku, pôvodné, určené pre túto súťaž a nemôžu byť publikované až do vyhlásenia výsledkov.

Práce nesmú byť podpísané – porota ich hodnotí anonymne. Potrebné údaje sa uvádzajú v priloženej prihláške.

Termín zaslania záväznej prihlášky:

Podmienkou účasti je doručenie záväznej prihlášky a súťažných textov do 25. augusta 2023:

  • osobne, poštou alebo e-mailom (prihláška musí byť podpísaná a preskenovaná alebo odfotená)

Hodnotenie súťaže:

Odborná porota bude zostavená zo spisovateľov, literátov a literárnych kritikov, ktorých vymenuje riaditeľka KrKS v Žiline. Po uzávierke súťaže práce anonymne hodnotí odborná porota. Na návrh odbornej poroty organizátor súťaže ocení najlepších autorov v každej podkategórii, prípadne im udelí špeciálne ocenenie.

Najlepšie práce budú uverejnené v zborníku, ktorý vydá Krajské kultúrne stredisko v Žiline a bude prístupný už na vyhodnotení súťaže v októbri. Laureát súťaže získa finančnú cenu 50 eur a “dúhovú” lampu. Ostatní víťazi získajú poukážku do kníhkupectva a vecné pozornosti od KrKS.

Výsledky súťaže:

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční 27. októbra 2023 o 13.00 h v Žiline. Miesto konania ešte upresníme. Súčasťou vyhodnotenia bude rozborový seminár a literárny workshop.

Finančné zabezpečenie:

Organizátor celoslovenskej súťaže finančne zabezpečuje výdavky spojené s jej organizačným zabezpečením – propagáciu, odbornú porotu, priestory na vyhodnotenie, občerstvenie, ceny  a diplomy, zborník.

Cestovné náklady na vyhodnotenie súťaže nehradíme!

Kontakt – bližšie informácie:

Mgr. Viktória Válková

manažérka kultúry

Krajské kultúrne stredisko v Žiline

Horný val 20, 010 01 Žilina

041/56 25 956

v.valkova@vuczilina.sk

www.krkszilina.sk

Propozície súťaže O dúhovú lampu …

Prihláška do súťaže